BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 857/TCT-KK
V/v: thuế suất GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Vinashin

Trả lời công văn số 144/CV-VISC ngày11/12/2009 của Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Vinashin đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn xuất khẩu tàu đóng mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:

"Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân (dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn cho công nhân của doanh nghiệp chế xuất...)

Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tố chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: Cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký kết với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam."

Căn cứ các quy định hiện hành về việc xuất khấu và qui định về thuế suất 0%, trường hợp Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Vinashin ký hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ con tàu mới cho tổ chức ở nước ngoài nếu có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật thương mại và người mua nước ngoài thanh toán tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì dịch vụ tư vấn nêu trên là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Trường hợp, trong hợp đồng thương mại ký kết giữa Công ty cổ phần vận tải biển quốc tế Vinashin với bên nước ngoài không xác định rõ dịch vụ này thì khoản doanh thu được xác định là khoản doanh thu xuất khẩu không chịu thuế GTGT. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng. dịch vụ cung cấp cho phía nước ngoài nêu trên làm căn cứ xác định thuế GTGT

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần vận tải biển Vinashin biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hải Phòng;
- Vụ PC, CS (TCT)
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến