VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 654/BTC-NSNN ngày 20 tháng 01 năm 2021, ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 161/BNV-TL ngày 13 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 455/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật, gồm: Thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng. Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.

2. Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.

3. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
các Vụ: QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân