BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 8571/BCT-NL
V/v hướng dẫn điều chỉnh ĐG XDCB chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo công văn số 7606/BCT-NL

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Sở Công Thương

Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Bộ CôngThương ban hành văn bản số 7606/BCT-NL công bố tập Đơn giá XDCB chuyên ngànhxây lắp đường dây tải điện và Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp.Việc điều chỉnh dự toán theo các hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán côngtrình, được thực hiện như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY LẮP THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

Chi phí nhân công được tính toántrong các tập đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp công trình đường dây tải điệnvà tập đơn giá lắp đặt trạm biến áp được công bố tại văn bản số 7606/BCT-NL làchi phí nhân công xây lắp thực hiện tại vùng 4 tương ứng với mức lương tốithiểu 650.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10tháng 10 năm 2008 của Chính phủ. Khi công tác xây lắp thực hiện ở các vùng khác(vùng 1, 2, 3) thì việc điều chỉnh dự toán xây lắp tính theo các mức lương tốithiểu tại các vùng này được thực hiện như sau:

1. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toáncông trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân vớihệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNC) như bảng sau:

Mức LTT

(đồng/tháng)

Vùng 1:

800000

Vùng 2:

740000

Vùng 3:

690000

Vùng 4:

650000

Hệ số điều chỉnh (KNC)

1,231

1,138

1,062

1,000

2. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toáncông trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân vớihệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (kMĐZ, kMTBA) nhưbảng sau:

Mức LTT

(đồng/tháng)

Vùng 1:

800000

Vùng 2:

740000

Vùng 3:

690000

Vùng 4:

650000

Hệ số điều chỉnh đối với công trình ĐZ (kMĐZ)

1,064

1,039

1,017

1,000

Hệ số điều chỉnh đối với công trình TBA (kMTBA)

1,050

1,030

1,013

1,000

3. Các khoản mục chi phí tính bằngđịnh mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phíchung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng): thực hiện theocác quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phítrong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy địnhhiện hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện theo các quy định hiệnhành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc, đề nghị các đơn vị theo dõi, tổng hợp báo cáo về Vụ Năng lượng – BộCông Thương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào