TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 858/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 576/HQĐL-NV ngày 10/6/2014 của Cục Hải quan tỉnhĐắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK số tham chiếu 014-14-00075 ngày27/01/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 178/GSQL-TH ngày 14/2/2014 hướng dẫn Cục Hải quancác tỉnh, thành phố thì:kể từ ngày01/01/2014, chữ ký của người xuất khẩu hoặc người ủy quyền của người xuất khẩusẽ được in điện tử tại ô số 11 trên C/O mẫu AK do cơ quan hải quan Hàn Quốccấp”. Theo đó, việc tại ô số 11 trên C/O mẫu AK trên không thể hiện chữ kýcủa người xuất khẩu hoặc người ủy quyền của người xuất khẩu là không đúng vớiquy định. Do vậy, C/O mẫu AK không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn