BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 859/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thuế đối với nguyên liệu, linh kiện sản xuất phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua theo dõi việc thực hiện miễn thuế đối với nguyên liệu,vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các Dự án thuộc lĩnh vực sản xuấtlinh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử theo quy định tại Điều 15, Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan thấy có mộtsố doanh nghiệp kê khai miễn thuế không đúng quy định, cụ thể: kê khai miễnthuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất phụ tùng xehai bánh gắn máy. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;điểm 1.15, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn phân loại chi tiếtnguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy địnhtại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ, thì:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu của các Dự án đầutư để sản xuất phụ tùng xe hai bánh gắn máy không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn