BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 859/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 30659/CT-HTr ngày 07/12/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi quy định:
“2. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 do thực hiện cam kết WTO được lựa chọn để tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian ưu đãi còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (hết ngày 31 tháng 12 năm 2011).
Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan Thuế việc lựa chọn hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản này”.
Do đó Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định nêu trên và thực tế điều kiện đáp ứng của từng doanh nghiệp để xác định cho phù hợp.
Hiện nay Tổng cục Thuế đã dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ trong đó có hướng dẫn nội dung này và đã gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các Cục thuế … để hoàn chỉnh trình Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?