THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 859/TTg-ĐMDN

V/v: chuyển TCT Máy và Thiết bị công nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương.

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 4391/TTr-BCT ngày 6 tháng 5 năm 2010) về việc chuyển Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với các công ty: Cơ khí Quang Trung, Cơ khí Hà Nội, Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Cơ khí Duyên Hải, Caric.

2. Bộ Công thương:

- Quyết định việc chuyển Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Trình Thủ tướng Chính phủ việc cổ phần hóa Tổng công ty này sau năm 2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng