BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc đăng ký Danh mục đối với trang thiết bị y tế NK miễn thuế lần đầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
Trả lời công văn số 5013/HQHP-TXNK ngày 20/6/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị giải quyết vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế lần đầu đối với máy móc trang thiết bị y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì"Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật... dịch vụ tư vấn".
Hồ sơ, thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 101, Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC .
- Theo trình bày của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 5013/HQHP-TXNK nêu trên, trường hợp của Công ty CP Tập đoàn Hapaco thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo Phụ lục II Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu lần đầu "máy móc trang thiết bị y tế" quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP do có dự án đầu tư vào xây dựng bệnh viện. Tại thời điểmđăng kýDanh mục miễn thuế, nếu kiểm tra, xác định hàng hóa nhập khẩu do Công ty kê khai trong Danh mục được định danh tại Phụ lục 1 - Danh mục trang thiết bị y tế (mới 100%) được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện tiếp nhận đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.
Đối với các mặt hàng do Công ty kê khai nhập khẩu miễn thuế nhưng kiểm tra, xác định không thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản đề nghị Bộ Y tế xác nhận hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu là trang thiết bị y tế để được đăng ký Danh mục và xử lý miễn thuế theo quy định.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân