BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8592/BYT-TTrB
V/v xác minh, điều tra, làm rõ việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí theo nội dung báo nêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Báo Thanh niên có bài viết Xâm nhập đường dây tiêm vắc xin thu phí”. Theo nội dung báo nêu tại Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền nhận tiền của người dân để sắp xếp việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đây là việc làm không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19.

1. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiến hành ngay việc xác minh, điều tra để làm rõ nội dung báo nêu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các điểm tiêm trên toàn địa bàn Thành phố; nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý. Kiên quyết không để xy ra tham nhũng, trục lợi trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Kết quả xác minh, điều tra đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Bộ Y tế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Cục C03-B
Công an;
- Công an TP. HCM;
- S
Y tế TP. HCM;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên