BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8595/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD &ĐT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; ngày 23/01/2006, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC).

Tại điểm 1 Mục IV Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, quy định: "Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ đối tượng, mức hưởng phụ cấp ưu đãi hướng dẫn tại Thông tư này lập dự toán chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước ngày 01/6 hàng năm để xét duyệt theo phân cấp hiện hành.

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo và để phù hợp với thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ thực hiện quy định trên như sau:

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ căn cứ quy định của quyết định số 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, tổ chức xét duyệt, quyết định mức hưởng phụ cấp ưu đãi được hưởng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục tại đơn vị và chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt. Trên cơ sở đó, thực hiện việc chi trả, giải quyết truy lĩnh tiền phụ cấp ưu đãi theo quy định; đồng thời gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển