BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8595/BYT-KH-TC V/v: hướng dẫn tạm thời về kinh phí đảm bảo cho các hoạt động thực hiện Đề án 1816.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
-
Sở Y tế Hà Nội
-
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/5/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Cửcán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh việntuyến dưới nhằm nâng cao chất lượngkhám, chữa bệnh”. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, sau khi có ý kiến thống nhấtcủa Bộ Tài chính tại công văn số 14200/BTC-HCSN ngày 25/11/2008, Bộ Y tế hướngdẫn tạm thời về nguồn kinh phí, các nội dung chi và mức chi cho các hoạt độngthực hiện Đề án 1816 nhưsau:

1. Nguyên tắc:

Kinh phí để các bệnh viện tuyến trên cử cán bộ điluân phiên, hỗ trợ tuyến dưới sẽđược ngân sách nhà nước đảm bảo ngoài kinh phí chi thường xuyên đã giao tự chủ cho các đơn vị.Tính theo số lượng và thi gian thực tế cán bộ đã đượccử đi luân phiên. Thời gian cán bộ đi luân phiên được tính theo tháng/cán bộ/lầnluân phiên.

Các đơn vị tuyến trên thuộc Bộ Y tế sẽ do Bộ Y tế đảmbảo kinh phí, thuộc địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) do ngân sách địa phươngđảm bảo.

2. Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 1816:

a) Các nguổn kinh phí để thực hiện:

- Nguồn Ngân sách nhà nước

- Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức và cá nhân

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị

a) Phương án thực hiện:

- Đối với 04 tháng cuối năm 2008, do đây là nhiệm vụ mới phát sinh nên BộTài chính đã thống nhất để Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toánnăm 2008 để thực hiện Đề án. Hiện nay, Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủxem xét quyết định; nên trước mắt để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, đềnghị các Bệnh viện chủ động tạm ứng các nguồn kinh phí trong dự toán ngân sáchnăm 2008 đã được giao để thực hiện. Khi có thông báo chính thức về bổ sung kinhphí, Bộ Y tế sẽ thông báo và giao bổ sung cho các bệnh viện thực hiện.

- Từ năm 2009, Bộ Y tế sẽ giao dự toán ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ độngtổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký và Bộ Y tế duyệt.

3. Cán bộ được cử đi luân phiên được hưởng các chế độ, quyền lợi sau:

(1) 100% tiền lương (kể cả tiền lương tăng thêm khi thực hiện Nghị định 43),các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề) và các quyền lợikhác theo quy định như đang công tác tại đơn vị cử đi luân phiên.

(2) Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực (nếu có): Được hưởngmức như đối với cán bộ y tế tại tuyến dưới nơi được cử đến công tác; trường hợpnếu nơi được cử cán bộ đến mà các mức phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị cũ thì đượchưởng mức như cũ.

(3) Được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành. Riêng đối vi tiền phòng nghỉ, nếu cơ quan nơi cán bộ đến luân phiên làm việc đãbố trí thì không được thanh toán.

(4) Hỗ trợ thanh toán tiền đi lại tối đa 04 kỳ/tháng theo chế độ công tác phí hiện hành, trường hợp đi bằngxe của cơ quan đưa đón thì không thanh toán.

(5) Chi thù lao tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu, tham gia giảng dạy,tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho đơn vị đến luân phiên.

(6) Cán bộ đi luân phiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại nơi luân phiên (cóquyết định khen thưởng của cơ sở) được xét nâng bậc lương trước thời hạn theoquy định.

(7) Bộ Y tế khuyến khích và đề nghị các bệnh viện trích quỹ phúc lợi của cơquan, đơn vị để hỗ trợ thêm cho cán bộ được cử đi luân phiên ở tuyến dưới nhằmđộng viên cán bộ yên tâm làm việc có hiệu quả.

(8) Được cơ sở tuyến dưới đảm bảo điu kiện thuận lợi tối thiểu về điều kiện sinh hoạt (nơi ở và làm việc) đểcán bộ được cử đi luân phiên yên tâm công tác.

(9) Được cơ sở tuyến dưới thanh toán tiền phụ cấpthường trực, phẫu thuật, thủ thuật và làm đêm, thêm giờ (nếu có).

Các đơn vị cử cán bộ đi luân phiên sử dụng kinh phído Bộ Y tế hỗ trợ, dự toán chi thường xuyên giao, quỹ khen thưởng, phúc lợi củađơn vị để đảm bảo chi cho cán bộ các khoản (1), (2), (3), (4), (5) và (7). Cáckhoản chi tại mục (8), (9) do đơn vị nhận cán bộ luân phiên chi.

4. Các khoản kinh phí do Bộ Y tế hỗ trợ (đối vi đơn vị thuộc Bộ) để các đơn vị thựchiện Đề án:

4.1. Chi chếđộ cho cán bộ đi luân phiên:

(1) 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưuđãi nghề).

(2) Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực (nếu có).

(3) Chế độ công tác phí theo quy định hiện hành. Riêng đối với tiền phòngnghỉ, nếu cơ quan nơi cán bộ đến luân phiên làm việc đã bố trí thì không đượcthanh toán.

(4) H trợ thanh toán tiền đi lạitối đa 04 kỳ/tháng theo chế độ công tác phí hiện hành, trường hợp đi bằng xe củacơ quan đưa đón thì không thanh toán.

4.2. Chi mở các lớp đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ chotuyến dưới (cho cán bộ tại bệnh viện nơi đến luân phiên, cán bộ các bnh viện xungquanh, kể cả ở tỉnh khác). Nội dungchi theo chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiện hành, kể cả một số khoản chi đc thù như mua vật tư, hoá chất phụcvụ việc chuyển giao công nghệ...

4.3. Các đơn vị căn cứ vào số người đã cử đi luân phiên và dự kiếnsẽ cử đi tháng 12 năm 2008 (thời gian tối thiểu theo QĐ 1816 là 03 tháng/đợt),các chi phí liên quan đã nêu để lập dự toán chi năm 2008 gửi về Bộ Y tế trướcngày 20/12/2008 để tổng hợp, phân bổ và giao bổ sung dự toán năm 2008. Có danhsách chi tiết theo từng cán bộ, hệ số lương, phụ cấp chức vụ (nếu có), thờigian đi luân phiên, địa điểm đến luân phiên...

Đối với năm 2009, đề nghị các đơn vị xây dựng ngay kếhoạch cử cán bộ đi luân phiên gửi Bộ Y tế (có kèm theo dự toán kinh phí như đãnêu trên) gửi về Vụ KH-TC, Bộ Y tế trước ngày 30/12/2008 để phê duyệt, phân bổvà giao cùng vi dự toán 2009.

Riêng đối với các đơn vị thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh:đề nghị Sở Y tế căn cứ vào số người đã cử đi luân phiên và dự kiến sẽ cử đitháng 12 năm 2008 (thời gian tối thiểu theo QĐ 1816 là 03 tháng/đợt), các chiphí liên quan đã nêu để tính toán,phân bổ dự toán chi bổ sung để trình UBND Thành phố quyết định theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ đối vớinăm 2008. Từ năm 2009 trở đi, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch luân phiên củacả năm (có kèm theo dự toán kinh phínhư đã nêu trên) gửi Sở Y tế để tổng hợp và trìnhUBND Thành phố xem xét quyết định.

5. Các đơn vị lưu ý trường hợp tặng trang thiết bị y tế cho cơ sở tuyến dưới đến luân thì phải làm đầy đủ thủ tụcđiều chuyển tài sản theo quy định.

6. Kinh phí tuyên truyền, lễ ra quân, chi cho các Đoàn kiểm tra, giám sátthực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế được giao Văn phòng Bộ Y tế quản lý, kiểm soátchi và quyết toán. Chế độ đi kiểm tra, giám sát thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành, giao cho các đồngchí Trưởng đoàn công tác chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc kiểm tra,giám sát đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc sở Y tế, Giám đốc Bệnhviện quan tâm chỉ đạo, quán triệt đến các bộ phận có liên quan để triển khai thựchiện có hiệu quả Đề án “Cử cán bộchuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám,chữa bệnh”.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Tài chính;
-
Các Vụ, Cục: TCCB, K2ĐT, PC, QLKCB;
-
Lưu: VT, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu