BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8597/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1398/HQTN-NVngày 29/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn phân loại đối vớimột số mặt hàng theo dự thảo kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IV.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Mặt hàng “khay bằng thép, dùng đựng mỏ lết”:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thìnhóm 73.26 chi tiết cho “các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép”, nhóm 83.04 chitiết cho nhóm hàng “Tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay để giấy tờ,giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng và các loại đồ dùng vănphòng hoặc các thiết bị bàn tương tự, bằng kim loại cơ bản, trừ đồ đạc văn phòng thuộcnhóm 94.03”

Như vậy, theo nội dung nhóm 83.04 thì ngoài các mặthàng được định danh cụ thể như tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay đểgiấy tờ, giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng thì nhóm này cònbao gồm loại đồ dùng văn phòng hoặc thiết bị bàn tương tự.

Theo kết quả báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh thì mặthàng khay bằng thép chỉ sử dụng để đựng mỏ lết trong quá trình sản xuất giacông, đặt trong phân xưởng nhà máy nên không phải là các mặt hàng đã được địnhdanh cụ thể tại nhóm 83.04 và cũng không phải là đồ dùng văn phòng hoặc thiết bịbàn tương tự nên không thuộc phạm vi nhóm 83.04.

Theo quy tắc 1 trong sáu quy tắc tổng quát thì “để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loạihàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải củacác phần, chương liên quan và theo các quy tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc cácchú giải đó không có yêu cầu nào khác”. Nghĩa là, nội dung của nhóm hàng và bấtkỳ chú giải phần hoặc chương nào có liên quan có giá trị tối cao, nghĩa làchúng phải được xem xét trước tiên khi phân loại mà được phân loại. Theo đó, mặthàng “khay bằng thép, dùng đựng mỏ lết” không thuộc phạm vi nội dung nhóm 83.04nên không được phân loại vào nhóm 83.04 theo quy tắc 1.

Theo cấu trúc tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam mặt hàng là sản phẩm làm bằng thép nên được phân loại vào chương73 nhóm 73.26; do chưa đáp ứng mô tả hàng hóa tại các phân nhóm 1 gạch của nhóm73.26 nên thuộc phân nhóm 7326.90 - loại khác, phân nhóm - - loại khác, mã số7326.90.99loại khác”.

2. Mặt hàng “sợi thép cắt lốp xe”:

Căn cứ chú giải (2) chương 73 Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩuViệt Nam banhành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính thì trong chương này từ “dây” là các loạisản phẩm được tạohình nóng hoặcnguội, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước khôngvượt quá 16mm.

Theo đó, mặt hàng sợi thép cắt lốp xe ô tô, có kíchthước của mặt cắt ngangdưới16mm nên đối chiếu với chú giải nêu trên là một sản phẩm bằng dây sắthoặc thép đã được định danh tại phânnhóm 7326.20 “sản phẩm bằng dây sắt hoặcthép” và được phân loại vào mã số 7326.20.90 theo quy tắc 1,6, không cần xemxét đến phânnhóm 7326.90 để phân loại.

3. Mặt hàng “bàn để ruột xe, bàn để sản phẩm đóng gói, bàn cắt bằng sắt,bàn in bằng sắt, khung sắt”:

Căn cứ nội dung nhóm 94.03 “Đồ nội thất khác và các bộphận của chúng”tại Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theoThông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính và tham khảochú giải chi tiết HS2012 nhóm 94.03 thì nhóm này bao gồm nhữngđồ nội thất cócông dụng chung (ví dụ: tủ,tủ bầy hàng, bàn, bàn điện thoại, bàn giấy, bàn viếtcó ngăn kéo, giá sách, và những đồdùng có ngăn khác, (bao gồm cả kệ đơn đượctrình bày để cố định chúng vào tường),vv..) và cũng bao gồm những đồ nội thấtsử dụng cho mục đích đặc biệt.

Đối chiếu với nội dung nhóm và chú giải nêu trên thìmặt hàng bàn bằngsắt, không cóthêm bất kỳ chi tiết nào gắn vào bàn, được sử dụng trong nhà xưởnglà đồ nội thất đã được chi tiết tạinhóm 94.03.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 tại mục (f) nhóm73.26 thì nhóm nàykhôngbao gồm đồ nội thất của nhóm 94.03.

Theo đó, mặt hàng này không phân loại được vào nhóm73.26 như ý kiếncủa Cục Hảiquan Tây Ninh mà được phân loại vào nhóm 94.03, mã số9403.20.90 theo quy tắc 1.

Đ nghị CụcHải quan Tây Ninh căn cứ hồ sơ lô hàng thực tế nhập khẩu,đối chiếu với các quy định nêu trên để trao đổi cụ thể với Kiểm toán nhànước vàthực hiện phân loại hàng hóatheo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninhbiết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyn Dương Thái