VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8598/VPCP-KTTH
V/v: miễn thuế nhập khẩu đối với Dự án thí điểm đầu tư xe buýt chạy bằng khí nén thiên niên

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2566/UBND-ĐT ngày 02 tháng 6năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 10940/BTC-CST ngày 18 tháng 8 năm 2010), BộTư pháp (công văn số 3181/BTP-PLQT ngày 10 tháng 9 năm 2010 (về việc miễn thuếnhập khẩu đối với xe ô tô buýt của Dự án thí điểm đầu tư xe buýt sử dụng khínén thiên nhiên trong vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hồ Chí Minhthay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyêntắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đơn vị được giao thựchiện Dự án phải quản lý, sử dụng số xe buýt này đúng mục đích, hiệu quả như Dựán đã đưa ra; Bộ Tài chính có trách nhiệm giám sát không để xảy ra việc lợidụng chính sách hỗ trợ này để làm không đúng mục tiêu đã đề ra.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH, (3b). S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý