BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 86/BTP-KHTC
V/v khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan THADS địa phương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sựtỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Để có cơ sở phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng hệ thốngtrụ sở làm việc và hệ thống kho vật chứng cho khối thi hành án dân sự địaphương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020” trình Thủ trướng Chính phủ xem xét,phê duyệt trong tháng 5 năm 2010, Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá tìnhhình đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

Bộ yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh chỉđạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng sở và kho vậtchứng của đơn vị mình theo phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Công văn này.

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báocáo gửi về Bộ ( Vụ Kế hoạch- Tài chính) trước ngày 05 tháng 4 năm 2010 bằng vănbản và bằng thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc, đơn vị cần liên hệ với Phòng quản lý đầu tư XDCB, Vụ Kế hoạch - Tài chính,số máy 043.8431385 hoặc 043.8489127 để được giải đáp.

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT ( để đăng tải);
- Tổng cục THADS ( để biết);
- Lưu: VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 86/BTP-KHTC  khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở  kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương