BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 86/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ ChíMinh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1595/SQHKT-PC ngày14/6/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lấy ýkiến của cá nhân và cộng dồng dân cư về quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1) Về nội dung lấy ý kiến : theo quy định của Luật Quyhoạch đô thị, nội dung lấy ý kiến là tất cả nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ vàđồ án quy hoạch đô thị được thể hiện thông qua thuyết minh và hồ sơ bản vẽ kèmtheo. Luật không quy định tỷ lệ % ý kiến đồng ý để làm cơ sở quyết định phêduyệt. Tuy nhiên, cấp có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm xem xét, cân nhắccác ý kiến, tỷ lệ đồng thuận và báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu của cơquan chức năng để quyết định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án trên cơ sở đảm bảo cácnguyên tắc và yêu cầu đối với quy hoạch đô thị quy định tại Điều 5, 6 của LuậtQuy hoạch đô thị ; đảm bảo tính khả thi, hài hoà giữa lợi ích của nhà nướcvà cộng đồng.

2) Về xác định phạm vi lấy ý kiến: phạm vi lấy ý kiến là cáccá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong phạm vi quy hoạch và những khu vực xungquanh khu đất quy hoạch, bị ảnh hưởng trực tiếp của việc thực hiện quy hoạch vềđiều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường.

3) Về khái niệm đại diện cộng đồng dân cư :

Đại diện cộng đồng dân cư là người đại diện hợp pháp củacộng đồng dân cư để tập hợp các ý kiến của người dân trong khu vực và làm việcvới cơ quan chức năng tổ chức việc xin ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch,gồm tổ trưởng, tổ phó dân phố; trưởng, phó thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc…;trưởng các tổ chức đoàn thể: mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thanh niên...các cấp có liên quan trong khu vực được lấy ý kiến.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Sở Quy hoạchKiến trúc Thành phố nghiên cứu triển khai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
Vương Anh Dũng