BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1428/CNT-ĐTPT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD . Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng áp dụng cho những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 đối với các công trình, gói thầu thuộc đối tượng được điều chỉnh của Thông tư này.
Việc điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 căn cứ vào các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của nhà nước có liên quan.
2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng cho những gói thầu đã lỡ ký hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư 09/2008/TT-BXD có hiệu lực. Như vậy, với các hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 09/2008/TT-BXD thì được áp dụng cho đến khi kết thúc hợp đồng.
Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh