BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 86/BXD-KTXD
V/v: giá cước hàng siêu trường siêu trọng

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 135/QLG-CNTD ngày 31/5/2011 của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính về văn bản tínhgiá cước hàng siêu trường siêu trọng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất vớidự thảo kèm theo công văn số135/QLG-CNTD ngày 31/5/2011; tuy nhiên, cần lưu ýthêm một số điểm:

1. Đối với hợp đồng vận chuyển chưaký kết hợp đồng thì: chi phí vận chuyển vật liệu, thiết bị có thể xác định trêncơ sở phương án vận chuyển vật liệu, thiết bị của dự án. Phương án vận chuyển vậtliệu, thiết bị được lập trên cơ sở số lượng, chủng loại vật liệu, thiết bị cầnvận chuyển, loại phương tiện vận chuyển, cự ly vận chuyển, loại đường, giáphương tiện vận chuyển và các chi phí có liên quan.

2. Đối với hợp đồng vận chuyển đã kýkết và thực hiện theo phương thức đấu thầu nếu trong quá trình thực hiện có sựthay đổi phát sinh (phù hợp với quy định của pháp luật) thì hai bên thực hiệnđiều chỉnh theo nội dung thoả thuận đã được ký kết trong hợp đồng, việc thanhtoán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa cácbên và các quy định của Nhà nước có liên quan;.

3. Trong một số trường hợp vậnchuyển các bên có thể căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của BộXây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng công trình để tính giá vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trình.

Với nội dung trên, Cục Quản lý Giá -Bộ Tài chính nghiên cứu trả lời theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh