BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13501/CT-TTr2 ngày27/11/2014, công văn số 11489/CT-TT r2 ngày 15/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối vớitrường hợp của Công ty TNHH BASF Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến tham gia của các đơn vị thuộcBộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về công tác thanh tra thuế.

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 85 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanhtra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế như sau:

“b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu,báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vn đề liên quan đến nội dung thanh tra thuế; khi cần thiết có th tiến hành kim kê tài sản của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra thuế;”

Tại điểm b, khoản 1, Điều 86 Luật Quản lý thuế số78/2006/QH11 nêu trên quy định đối tượng thanh tra thuế có các nghĩa vụ:

“b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tàiliệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của cơ quan quản thuế, trưởng đoàn thanh tra thuế và phải chịu trách nhiệm trước phápluật v tính chính xác, trung thực củathông tin, tài liệu đã cung cấp;”

Tại Mục 4, Chương X, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêutrên quy định về việc áp dụng các biệnpháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lậnthuế.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì cơ quan thuế có quyềnyêu cầu và người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xáccác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của cơquan quản lý thuế, trưởng đoàn thanh tra thuế và phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế thì áp dụngcác biện pháp trong thanh tra thuế theo quy định tại Mục 4, Chương X, Luật Quảnlý thuế 78/2006/QH11 nêu trên.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với Công tyTNHH BASF Việt Nam.

Tại điểm 1, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Cácưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiệnchế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theoquy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dươngphối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác định tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tài chính để có cơ sở khẳngđnh tình hình chấp hành Chế độ kếtoán của Công ty TNHH BASF Việt Nam. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuếhướng dẫn Công ty TNHH BASF Việt Nam liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán(Bộ Tài chính) để được xem xét, trả li cụ thể theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (đ báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
-
Vụ CĐKT&KT;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung