BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 860/BGTVT-KHĐT
V/v: Đầu tư nâng cấp luồng Kỳ Hà tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 DWT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 652/VPCP-KTN ngày 03/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc "đầu tư nângcấp luồng Kỳ Hà tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 DWT", Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị củaUBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 4731/UBND-KTN ngày 22/12/2008 về việc "giaocho tỉnh Quảng Nam đầu tư nâng cấp tuyến luồng từ phao số 0 vào cảng Kỳ Hà tiếpnhận tàu 20.000DWT.

2. Cục Hàng hải Việt Nam cótrách nhiệm khẩn trương triển khai thủ tục bàn giao để UBND tỉnh Quảng Nam chỉđạo các đơn vị của tỉnh triển khai việc đầu tư nâng cấp luồng. Cục Hàng hảiViệt Nam thực hiện vai trò đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải để đảmbảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trên luồng trong quá trình thực hiện đầutư.

Bộ GTVT thông báo để các cơ quanbiết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức;
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu VT, KHĐT (03).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng