BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 860/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý lô hàng dầu nhờn Castrol tồn kho

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2393/HQHP-PNVngày 29/09/2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xin tiêu hủy lôhàng dầu nhờn Castrol tồn kho, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 54/NĐ-CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và cácLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quychế kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất, (Ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại); thì: Hàng hóa kinh doanhtheo phương thức tạm nhập, tái xuất khi hết thời hạn được cơ quan có thẩm quyềncho phép phải tái xuất, trường hợp không tái xuất mà nhập khẩu vào Việt Namphải được phép của Bộ Thương mại và phải nộp thuế Nhập khẩu trong thời hạn 15ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuât (Thời hạn hàng tạm nhập – táixuất là 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan, được phép gia hạn 3 lầnmỗi lần 30 ngày).

2. Trường hợp Cục Hải quan thànhphố Hải Phòng hỏi là dầu nhờn hàng nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạmnhâp, tái xuất nên về nguyên tắc phải tái xuất. Nếu muốn tiêu thụ tại tại thịtrường Việt Nam phải được phép của Bộ Thương mại và phải nộp thuế theo quyđịnh. Nếu muốn tiêu hủy phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý về môi trường(theo Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993), khi đượcphép tiêu hủy thì hải quan không thu thuế nhập khẩu. Nếu không đủ hai điều kiệntrên thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp phải tái xuất sốdầu nhờn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Hải Phòng biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP(2)- KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An