VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 860/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 508/BKH-KCHT &ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 về việc hỗ trợvốn đầu tư xây dựng đường Quốc lộ 14E nối dài và đường cứu hộ, cứu nạn vùngĐông sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phốihợp với các cơ quan liên quan, hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án nêu trên theoquy định; trên cơ sở đó, giao:

Bộ Giao thông vận tải cân đối, bốtrí vốn thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng Quốc lộ 14E nối dài trong kế hoạchhằng năm theo đúng quy định;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết địnhviệc hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứunạn vùng Đông sông Trường Giang.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy