BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8601/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn các địa phương phân cấp nguồn thu để lại cho xã để đầu tư các công trình tại xã.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủtướng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ươngChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và để đảm bảo nguồn lựccho ngân sách xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương trong việc phân cấp nguồn thu ngânsách và phí bảo trì đường bộ cho xã nhưsau:

1. Về phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã:

a) Việc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã phải đảm bảođúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước và Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy địnhvề quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thịtrấn; theo đó việc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã phải đảm bảo nguyên tắc:

- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng,an ninh của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cấp xã;

- Phù hợp với việc phân định nguồn thu giữa ngân sách trungương và ngân sách địa phương;

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giao chongân sách xã không vượt tỷ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sáchđịa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hộiquyết định giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với cáckhoản thu đó; riêng đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn bài thutừ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệphí trước bạ nhà, đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Ngân sáchnhà nước, tỷ lệ phân chia cho ngân sách xã, thị trấn tối thiểu là 70%.

- Khi phân cấp nguồn thu cho xã phải căn cứ vào nhiệm vụchi, khả năng thu từ các nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; phân cấp tối đanguồn thu tại chỗ, đảm bảo các xã có nguồn thu cân đối được nhiệm vụ chi thườngxuyên, các xã có nguồn thu khá có phần dành để đầu tư phát triển, hạn chế việcbổ sung từ ngân sách cấp trên, tăng số xã tự cân đối được ngân sách, giảm dầnsố xã phải nhận bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên.

b) Năm 2014 và 2015 là các năm trong thời kỳ ổn định ngânsách (2011-2015) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo phân cấp nguồn thu chongân sách cấp xã đã được Hội đồng nhândân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời,để đảm bảo nguồn lực cho ngân sách xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới, đề nghị các Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các biện pháp sau:

- Dự toán ngân sách địa phương năm 2014 đã được Thủ tướngChính phủ giao và Hội đồng nhân dân quyết định, do vậy đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có các giải pháp nhằm phát triểnsản xuất kinh doanh, chống thất thu, nợ đọng thuế để phấn đấu tăng thu so vớidự toán đã được giao. Trường hợp có tăng thu ngân sách địa phương so với dựtoán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, sau khi đã dành nguồn cải cách tiềnlương theo chế độ quy định, phần còn lại đề nghị các địa phương ưu tiên phân bổđể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2015 (năm cuối của thờikỳ ổn định ngân sách 2011-2015), đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liênquan rà soát lại phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách xã. Trường hợpviệc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã chưa đảm bảo các nguyên tắc nêu tạiđiểm a khoản 1 văn bản này, thì đề nghị khi cân đối ngân sách địa phương năm2015 thực hiện hỗ trợ lại cho ngân sách xã tương ứng với số tiền thu ngân sáchtrên địa bàn xã được phân cấp quản lý nhưng chưa phân cấp cho ngân sách xã đểcó nguồn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Khuyến khích các địa phương chưa phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinhtrên địa bàn xã cho xã hoặc mới phân cấp một phần, thực hiện hỗ trợ trở lại chongân sách xã số tiền thu tiền từ sử dụng đất phát sinh trên địa bàn xã mà xãchưa được hưởng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã. Đồng thời, khi xâydựng dự toán NSĐP phải ưu tiên phân bổ cho thực hiện Chương trình MTQG xây dựngnông thôn mới.

2. Đề nghị các địa phương thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trìđường bộ:

Phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô được nộp vàongân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xâydựng nông thôn mới và bổ sung vào Quỹ địa phương. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và căn cứ vào tìnhhình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnhquyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ, phân chia nguồn phí thu được đối với mô tôgiữa phần nộp vào ngân sách địa phương để cấp chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theoChương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ địa phương. Việc xácđịnh tỷ lệ phân chia phải cân đối giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nôngthôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và yêu cầu về quản lý bảo trì hệthống đường địa phương; phù hợp với tìnhhình thu chi ngân sách địa phương và đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng quyđịnh, hiệu quả.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng BCĐTW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp