VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8602/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông CửuLong (tờ trình số 23/TTr-NHN-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2011) về thực hiện Quyếtđịnh số 243/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việcchuyển giao, sử dụng nhà 30 - 32 Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh làmtrụ sở cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Longnghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4472/VPCP-KTN ngày 01 tháng 7 năm 2009 về việc thực hiện Quyết định số243/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyểngiao, sử dụng nhà 30, 32 Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở choNgân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ph.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý