BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8603/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư vàthiết bị kỹ thuật Hà Nội.
(Đ/C: số 6,Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21/CV /XNK-06/15 ngày 24/6/2015 của Công ty cổ phần đầu tư và thiết bị kỹ thuậtHà Nội (Công ty) về việc hướng dẫn mã số hàng hóa nhập khẩu là hệ thống máy lọc không khí (Công văn do Tổng cụcThuế chuyển đến Tổng cục Hải quan), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 củaBộ Tài chính ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tham khảo chú giải chi tiết HS năm 2012;

Mặt hàng: Máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏnghoặc chất khí thuộc Nhóm 84.21, trong đó, máy lọc không khí (trừ Bộ lọc khí nạpcho động cơ đốt trong) thuộc phân nhóm 8421.39, mã số 8421.39.20;

Mặt hàng: Bộ phận của máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng hoặcchất khí thuộc phân nhóm 84.21.99, mã số cụ thể tùy theo từng loại máy và thiết bị mà các bộ phận này được sử dụng.Tuy nhiên, các màng lọc làm bằng bột giấy thuộc nhóm 48.12 và các bề mặt lọckhác (ví dụ bằng chất liệu gốm sứ, sợi dệt, vải dạ,...) được phân loại theo chấtliệu cấu thành và tình trạng gia công của chúng.

Do nội dung trình bày tại công văn số 21/CV /XNK-06/15 của Công ty vàhồ sơ gửi kèm không đủ các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ để phân loại, Tổng cục Hải quan đề nghịCông ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quannơi Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tưvà thiết bị kỹthuật Hà Nội biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để biết)
;
-
Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh