BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8606/BTC-TCNH
V/v sử dụng quỹ ĐTPT của Công ty XSKT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của các Công tyXổ số kiến thiết (XSKT) đã được kiểm toán; kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểmtoán nhà nước, Bộ Tài chính thấy hiện nay nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển củacác Công ty XSKT tính đến thời điểm 31/12/2013 là tương đối lớn, trong khi nguồnvốn này chưa được các Công ty XSKT sử dụng có hiệu quả mà chủ yếu dùng để gửitiết kiệm có thời hạn tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, để nâng cao hiệuquả sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị UBND cáctỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tại LuậtNgân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 củaChính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ củachủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vàodoanh nghiệp; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tưvốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhànước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty XSKT thựchiện rà soát Quỹ đầu tư phát triển của Công ty XSKT đến thời điểm hiện tại và xửlý như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệpkinh doanh xổ số thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của doanhnghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các Công ty XSKT chưa được đầu tư đủ vốn điều lệ,trên cơ sở phương án bổ sung tăng vốn điều lệ của Công ty XSKT, UBND tỉnh,thành phố sử dụng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn điều lệ choCông ty XSKT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các Công ty XSKT đã được đầu tư đủ vốn điều lệ,UBND tỉnh, thành phố căn cứ theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 32 Luật Ngânsách nhà nước năm 2002 thực hiện thu hồi vào ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh,thành phố) đối với nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển này để sử dụng đầu tư cho lĩnhvực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phươngtheo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 4373/BTC-NSNNngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt độngxổ số kiến thiết.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (báo cáo);
- Công ty XSKT; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Sở Tài chính; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Cục thuế; các tỉnh, TP trực thuộc TW
- C
ông ty XSĐT Việt Nam;
- Thanh tra Chính ph
;
- Kiểm toán nhà nước;
- Vụ NSNN, TCT, CST, PC,
TCDN; Thanh tra BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (250b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà