VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8608/VPCP-KGVX
V/v xin gắn biển chữ ký vào tác phẩm nghệ thuật

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Xét đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại công văn số 3834/UBND-VX ngày 04 tháng 11 năm2010 về đề nghị được gắn biển chữ ký vào tác phẩm nghệ thuật, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy bannhân dân tỉnh Đăk Nông gắn biển bằng đồng có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn TấnDũng vào tác phẩm nghệ thuật bằng đá quý do Thủ tướng tặng để tổ chức đấu giágây quỹ hỗ trợ cho người nghèo của tỉnh.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, ĐP,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ