BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/BKHCN-TĐC
V/v: Chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3;
- Các Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Triển khai thực hiện Luật Chất lượngsản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hànhThông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn kiểm tra nhànước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa họcvà Công nghệ (KH&CN).

Trong quá trình triển khai công táckiểm tra nhà nước về chất lượng và đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) của hàng hóa xuấthiện một số tình huống cụ thể, vì vậy ngày 03 tháng 8 năm 2009 Bộ Khoa học vàCông nghệ đã có công văn số 1879/BKHCN-TĐC về việc thực hiện thống nhất các quyđịnh pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, theo đó công bố Danh sách cáccơ quan kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm củaBộ Khoa học và Công nghệ gồm Cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa và 34Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại các địa phương có Cục Hải quan tươngứng đóng trên địa bàn.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho ngườinhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng, Bộ Khoa học vàCông nghệ bổ sung Danh sách các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóanhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: Cơ quan kiểmtra là cơ quan được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009, cụ thể:

Cơ quan kiểm tra là các cơ quan đượcphân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối vớisản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Cục Quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

b) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu hoặc có điểm kiểm tra hànghóa nhập khẩu trên địa bàn quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tớiSở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh thànhphố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu điểm b nêu trên, và các đơn vị có liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân