BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc
Bộ Xây dựng nhận được văn bản đề ngày 01/6/2011 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc đề nghị hướng dẫn pháp luật về cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo giải trình của Công ty TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc tại văn bản nêu trên, Hợp đồng giữa Công ty ký với chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện lực AES-VCM Mông Dương chỉ cung cấp máy móc thiết bị không thực hiện việc lắp đặt, vì vậy công việc này không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Do vậy, Công ty TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc không phải xin giấy phép thầu xây dựng theo quy định của Quyết định nêu trên.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 04).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh