Công Văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 861 TCT/TTR NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC THUẾ.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định,

Tổng cục thuế nhận được công văn số 130CT/TTr ngày 23-01-2002 của Cục thuế tỉnh Bình Định "về việc xác định viphạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế". Về vấn đề này, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 - Chế độ phát hành, quảnlý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ /BTCngày 16-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định "Hoá đơn hợp pháp phảiđầy đủ các nội dung theo quy định sau đây: - Hoá đơn do người bán hàng, dịch vụthu tiền, kể cả trao đổi sản phẩm giao cho người mua hàng phải là bản gốc, liên2 (Liên giao cho khách hàng…)".

Do đó, trong trường hợp doanhnghiệp mua hàng không có hoá đơn, sau đó mua hoá đơn trắng (khống) ở cơ sở kinhdoanh khác về để ghi hợp thức hoá cho lượng hàng hoá đã mua không có hoá đơntrước đó thì những hoá đơn này là hoá đơn không hợp pháp. Bởi vì không phải dongười trực tiếp bán hàng cung cấp cho người mua.

Tại tiết b - điểm 15 - Mục III -Phần B - Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế thu nhập Doanhnghiệp quy định "Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để xácđịnh thu nhập chịu thuế các khoản chi phí sau đây: b) Các khoản chi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp…".

Do đó, những hoá đơn khống do doanhnghiệp mua về để hợp thức hoá chi phí không được hạch toán vào chi phí để xácđịnh thu nhập chịu thuế.

Việc làm trên của doanh nghiệp sẽlàm ảnh hưởng đến kết quả trên báo cáo quyết toán thuế cả năm, làm giảm số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, Theo quy định tại điểm 2 - Mục IV - PhầnC Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính nêu trên thì: Khikiểm tra quyết toán thuế nếu cơ quan thuế phát hiện có hành vi trốn lậu thuếtheo quy định của pháp luật thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế, doanhnghiệp còn bị phạt tiền về hành vi khai man trốn thuế.

Mặt khác, trong trường hợp nếu cơquan thuế căn cứ vào các tài liệu điềutra cho thấy doanh nghiệp thực tế có mua hàng hoá nhưng vi phạm về sử dụng hoáđơn chứng từ thì cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 7 - Phần D - Thông tư số99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bình Định biết và thực hiện.