BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8612/TCHQ-GSQL
V/v công tác quản lý kho hàng không kéo dài

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
-
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ báo cáo tại công văn số 1223/HQHN-GSQL ngày08/05/2015, công văn số 2068/HQHN-GSQL ngày 15/07/2015 của Cục Hải quan thànhphố Hà Nội và công văn số 639/HQBN-GSQL ngày 08/05/2015, công văn số 14051/HQBN-NV ngày 10/08/2015 của Cục Hải quan tnh Bắc Ninh về việc đánh giá, rà soát điều kiện thành lậpkho hàng không kéo dài theo quy định tại Điều 99 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan BắcNinh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không kéo dài trước ngày10/10/2015 phải hoàn thành việc kết nối phần mềm theo dõi hàng hóa xuất, nhập,tồn kho với bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan quản lý kho hàng không kéodài. Riêng đối với kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận ALStại địa điểm 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, TP. HàNội, Cục Hải quan TP Hà Nội yêu cầu chủ kho b trí kho tạm giữ hàng hóa tang vật vi phạm.

Sau khi các doanh nghiệp kho hàng không kéo dài hoànthành các công việc nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh tổng hợp và báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh