BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8615/BGTVT-KCHT
V/v: trình Hồ sơ các công trình giao thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam;
- Đường sắt Việt Nam.

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ côngtrình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Ủy ban thường vụ quốc hộisố 32/2007/PL – UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ – CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ banhành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệcông trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 72/2009/TT – BCA ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công an banhành Quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ – CP ngày 11 tháng 12năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảovệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày 9 tháng02 năm 2009, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 623/BGTVT – KCHT yêu cầu cácCục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàngkhông Việt Nam, Hàng hải Việt Nam và Đường sắt Việt Nam đề xuất các công trìnhgiao thông quan trọng hiện đang sử dụng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Giao thôngvận tải đã nhận được danh mục các công trình giao thông quan trọng liên quanđến an ninh quốc gia do các đơn vị đề xuất. Cụ thể như sau:

Danh mục cáccông trình giao thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc các ngànhđường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không:

1. Các côngtrình đường bộ: 26 công trình.

2. Các côngtrình đường sắt: 9 công trình.

3. Các côngtrình hàng hải: 32 công trình.

4. Các côngtrình hành không: 38 công trình.

Ngày 18 tháng6 năm 2009, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 4033/BGTVT – KCHT yêu cầu cácCục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải ViệtNam và Đường sắt Việt Nam lập hồ sơ đề nghị thẩm định cho từng công trình giaothông thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia củađơn vị mình.

Sau khi nhậnđược Hồ sơ các công trình giao thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc giado các đơn vị gửi về Bộ Giao thông vận tải. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông – BộGiao thông vận tải đã giao cho các chuyên viên của từng chuyên ngành xem xét,góp ý kiến đề các đơn vị bổ sung, chỉnh sửa.

Đến nay, Bộvẫn chưa nhận được Hồ sơ đề nghị thẩm định theo danh mục các công trình giaothông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đã chỉnh sửa, bổ sung của CụcHàng không Việt Nam và Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thôngvận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoànthiện thiện Hồ sơ các công trình giao thông liên quan đến an ninh quốc gia vàtrình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 12 năm 2010 để Bộ Giao thôngvận tải gửi các Hồ sơ nói trên tới Tổng cục II – Bộ Công an.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng công ty cảng HK miền Bắc;
- Tổng công ty cảng HK miền Trung;
- Tổng công ty cảng HK miền Nam;
- Tổng công ty BĐ hoạt động bay VN;
- Lưu: VT, KCHTGT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức