TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8616/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: 67 Đường S2, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú.
Mã số thuế: 0310983487

Trảlời văn thư số 01/2013/CV-CT ngày 05/10/2013 (Cục thuế TP nhận được ngày11/10/2013) của Công ty về chính sách thuế đối với việc biếu tặng hàng hóa, CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thunhập doanh nghiệp (TNDN):

- Tại Tiết b Khoản 3 Điều 5 quy định doanh thu tínhthuế:

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho;tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trìnhsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm,hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đươngtrên thị trường tại thời điểm trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ.

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế:

“ Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ điểm 2.4 phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảngcáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai,nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hànghóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của phápluật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn, trênhóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo,hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, traođổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơnGTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuếGTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”.

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại Khoản 3 Điều 7 quy định giá tính thuế GTGT:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoàihoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trảthay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tươngđương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.

...”

- Tại Khoản 5 Điều 14 quyđịnh nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào :

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cảhàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệpsử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụcho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Trườnghợp Công ty theo trình bày có mua quà tặng khách hàng trong dịp lễ, tết (rượu,bánh...) thì khixuất hàng biếu tặng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT, thuế TNDN như bán hàng hóa, dịch vụ cho kháchhàng, Công tyđược kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng mua để biếu tặng (nếu đảmbảo điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Mục IChương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ) và được tính vào chi phí được trừ (giámua củahàng biếutặng đã xác định doanh thu tính thuế TNDN). Khoản doanh thu của hàng hóa biếu tặng không thutiền của khách hàng không được tính vào chiphí đượctrừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2665 – 261315/13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga