TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 862/TCT-DNK
V/v: Trích lập dự phòng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 15673/CT-TTHT ngày 27/12/2005 của Cục thuế v/v trích lập dự phòng công nợ khó đòi. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8, Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Từ năm 2000 trở về trước, việc trích lập dự phòng được trích lập theo Thông tư số 64 TC/TCDN ngày 15/9/1997 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán trong các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc trích lập các khoản dự phòng chỉ được áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, không áp dụng đối với công ty TNHH, công ty cổ phần.

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Hoàng Lê không được trích lập dự phòng công nợ khó đòi vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2000.

Từ năm 2001, việc trích lập các khoản dự phòng được thực hiện theo Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến