BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 862/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20513/CT-QD3 ngày 20/12/2006 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1./ Nghĩa vụ thuế TNDN đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng:

Căn cứ tại Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 quy định: “Tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Căncứ Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

1.Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:...tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ.”

Theo điểm 1, Mục II Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng: “Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng (trừ các Công ty quốc phòng theo quyết định của Bộ Quốc phòng quy định trong từng thời kỳ thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại điểm 2 dưới đây):

Thực hiện kê khai, nộp đầy đủ các khoản thuế và thu khác (như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí, lệ phí...)vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện việc quyết toán thuế với cơ quan thuế theohướng dẫn tại các văn bản hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí và thu Ngân sách Nhà nước hiện hành.”

Căn cứ theo quy định trên, Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục kế hoạch đầu tư -Bộ Quốc phòng phải kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2001 đếnhết năm 2005 đối với khoản chênh lệch vật tư xi măng, sắt thép cung cấp cho cáccông trình quốc phòng.

2./Về công văn số 5263 TCT/AC ngày 30/12/1998 về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in:

Kể từ ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 có hiệu lực thi hành(01/01/1999) thì không áp dụng công văn 5263TCT/AC nêu trên mà căn cứ vào quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để xử lý.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương