BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8627/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại vàThiết bị Môi trường Hiệp Hòa
(Địa chỉ: Số 11, tổ 1 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số HHCV-14/201 ngày 19/5/2014 của Công tyTNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa (sau đây gọi là Công ty HiệpHòa) kiến nghị điều chỉnh cơ chế cấp hạn ngạch và thuế nhập khẩu đối với cácloại hàng hóa cơ khí chuyên dùng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chính sáchthuế nhập khẩu xe chuyên dùng và phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuấtđược.

a) Chính sách thuếđối với xe chuyên dùng:

- Đối với xechuyên dùng nguyên chiếc: Theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 củaBộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danhmục mặt hàng chịu thuế thì các mặt hàng xe chuyên dùng thuộc nhóm 87.05 có mứcthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) từ 0-15% tùy thuộc vào từng chủng loại xetrong nước sản xuất được hay chưa (cụ thể, xe cần cẩu: 3%, xe trộn bê tông:15%, xem sạch đường; xe hút bùn, bể phốt;xe cứu thương lưu động; xe phun tưới các loại: 5%; xe cần trục khoan, xe cứuhỏa, xe khác: 0%). Cam kết WTO đối với các dòng xe chuyên dùng từ 0-20%.

- Đối với linhkiện, phụ tùng xe chuyên dùng nhập khẩu: Thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện,phụ tùng xe chuyên dùng có mức thuế suất từ 0%- 20% (các linh kiện có tính chấtlắp lẫn như lốp cao su, kính thì có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ10-30%).

- Trường hợp doanhnghiệp nhập khẩu bộ linh kiện hoặc xe ô tô sát xi có số tiền thuế nhập khẩu caohơn số tiền thuế nhập khẩu phải nộp tính theo mặt hàng xe ô tô ở dạng nguyênchiếc thì được hướng dẫn hoàn thuế theo quy định tại khoản b.5.5, điểm 3, mục IChương 98 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

b) Chính sách miễnthuế đối với phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được:

- Khoản 13, Điều12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định:

"Miễn thuếnhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiêncứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vậttư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nướcchưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điệntử về khoa học và công nghệ.”

Căn cứ theo khoản13, Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP nêu trên thì ưu đãi miễn thuế nhập khẩu chỉáp dụng đối với hàng hóanhập khẩu để sửdụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ(bao gồm phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được), không phải ưu đãimiễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho các hoạt động thương mại nóichung.

- Khoản 1 Điều 17Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Bộ Kế hoạch vàĐầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuấtđược để m căn cứ thực hiện việc miễnthuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này, bao gồm:

đ) Máy móc,thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếpvào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nêu tại khoản 13 Điều12;”

Theo đó, việc thựchiện miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuấtđược theo quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP nêu trên căn cứvào Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BKHĐTngày 13/8/2012 của BộKế hoạchvà Đầu tưban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tảichuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.Theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT thì trong nước đã sản xuất được cácchủng loại xe chuyên dùng thuộc nhóm 8705 như: xe cẩu, xe chữa cháy có bồn chứanước (4-6 m3), bồn chứa foam (0,5-1m3), xe rửa đường và tưới công viên, xe hútchất thải, xe cứu hộ loại có tải trọng chở đến 5 tấn, xe bồn chở hóa chất, xebồn chở xăng dầu, xe truyền hình lưu động, xe 2 tầng chở xe gắn máy... Như vậytại Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT đã có đề cập một số chủng loại xe chuyên dùng màCông ty Hiệp Hòa đã sản xuất được (xe cứu hỏa, xe cứu hộ...). Do đó đề nghịCông ty rà soát lại theo danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được vàlàm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung các mặt hàng đã sảnxuấtđược vào Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT đểlàm cơ sở cho cơ quan hải quan thực hiện ưu đãi miễn thuế đúng quy định và phùhợp với thực tế.

2. Về kiến nghị điều chỉnh cơ chế hạn ngạch.

Căn cứ khoản 8Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về thẩm quyền quản lý cấp hạn ngạch nhậpkhẩu:“Nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan: Đối với hàng hóa thuộcdanh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạchthuế quan, Bộ quản lý chuyên ngành quyết định lượng hạn ngạch thuế quan, BộCông Thương công bố cụ thể và quy định phương thức điều hành nhập khẩu đối vớitừng mặt hàng sau khi tham khảo ý kiến Bộ Tàichính và các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan”, đề nghị Công ty làmviệc với các Bộ quản lý chuyên ngành vềnội dung điều chỉnh cơ chế hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính có ýkiến để Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa và các đơn vịliên quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST(PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy