BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
V/v: Tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật phía Bắc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.
(Các sở, trường khu vực phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế ở các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục năm 2013 khu vực phía Bắc (Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra), cụ thể như sau:
1. Thành phần: Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 02 cán bộ làm công tác pháp chế; mỗi đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cử 01 cán bộ làm công tác pháp chế của đơn vị.
2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16/12/2013 đến ngày 17/12/2013. Khai mạc lúc 8h00' ngày 16/12/2013.
3. Địa điểm: Khách sạn Bạch Đằng, số 02 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4. Kinh phí: Cơ quan cử cán bộ chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí cho cán bộ tham dự tập huấn theo quy định hiện hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ quan cử cán bộ tham dự tập huấn theo đúng thành phần, số lượng và lập danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/12/2013 qua địa chỉ email: [email protected] Điện thoại: 043.6231059, 0973.179.608 (đ/c Cao Thị Thanh Mai).
Đại biểu có nhu cầu bố trí nơi ăn, nghỉ tại Khách sạn Bạch Đằng, liên hệ qua số điện thoại: 0333.847837, 0913.821.076 (Chị Quỳnh Nga).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?