BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8629/BTC-TCT
V/v: Miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua, một số Cục thuế có công văn gửi BộTài chính phản ánh vướng mắc khi thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập cánhân (TNCN) đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểuđiền. Về vấn đề này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 4190/VPCP-KTTH ngày 09/6/2014 về việc thuế thu nhập cá nhân đối với hộgia đình, cá nhân trồng cây cao su, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Tại khoản 5, Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII quy định về thu nhập miễnthuế: “Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sảnphẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường”

- Tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về thu nhập đượcmiễn thuế:

“5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp thamgia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánhbắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chếthông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt độngsản xuất quy định tại Khoản này phải thỏa mãn các điều kiện:

a) Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp đểsản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làmmuối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánhbắt thủy sản.

b) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạtđộng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quyđịnh của pháp luật về cư trú.”

Căn cứ quy định nêu trên, thu nhập của hộ gia đình,cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làmmuối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản được miễn thuế TNCN nếu thỏa mãn các điềukiện như quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân và khoản 5 Điều4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP không phân biệt quy mô hoạt động, không phân biệtcó thuê thêm lao động.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng BTC (để báo cáo);
- KTNN; Bộ NN&PTNT; Bộ TN&MT;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT(VT,TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn