BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 863/TCHQ-GSQL
V/v giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (Cty EIC) cócông văn số 37/EIC ngày 06/02/2009 gửi Tổng cục Hải quan (gửi kèm) đề nghị đượcchấp thuận cho Công ty thực hiện giám định và cấp chứng thư giám định đầy đủđối với hoạt động giám định hàng hóa theo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quantrong phạm vi toàn quốc.

Việc đăng ký giám định của Công ty EIC đã được Tổng cục Hảiquan TP.HCM xác nhận bằng văn bản 4162/HQTP-NV ngày 18/12/2008 căn cứ vào Thôngtư 16/2002/TT-BKHCN ngày 13/12/2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ và công văn 424/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2003 của Tổng cục Hải quan, tuy nhiên các văn bản nàyđã hết hiệu lực.

Trong khi chờ Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ để phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn mới, đề nghị Cục Hải quanTP. HCM chủ động căn cứ Luật Thương mại và Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày20/2/2006 của Chính phủ, tạm thời tiến hành lựa chọn thương nhân kinh doanhdịch vụ giám định đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với yêu cầu giám định cụ thểđể thực hiện yêu cầu giám định của mình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.HCM biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Giám định Năng lượng VN (thay trả lời)
(Lầu 7, tòa nhà số 1-5 Lê Duẩn, TP. HCM)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn