BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Anh Đức.

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BCTngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từCampuchia; Căn cứ công hàm số 385.RCGC/2013 ngày 27/11/2013 của Tổng lãnh sựquán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thươngmại Xuất nhập khẩu Anh Đức tại công văn số 28/AD-XNK ngày 23/12/2013 về việcnhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Công ty TNHH Thương mại Xuất nhậpkhẩu Anh Đức được làm thủ tục nhập khẩu 2.000m3 (hai ngàn mét khối)gỗ nguyên liệu từ Campuchia từ Công ty Brightway Furniture Co., Ltd. Thủ tụcnhập khẩu hàng hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Loại hình nhập khẩu: theo đăng kýcủa Công ty theo quy định hiện hành;

- Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàngđầu tiên, Công ty xuất trình bản gốc văn bản này cho Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi có cửa khẩu nhập để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩutheo hướng dẫn về trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại công vănsố 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan.

Văn bản này sử dụng để theo dõi,quản lý số lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩuAnh Đức. Việc nhập khẩu gỗ phải theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BCTdẫn trên. Kết thúc việc nhập khẩu 2.000 m³ gỗ được phép nhập khẩu, Công ty cótrách nhiệm liên hệ với cơ quan Hải quan để thanh khoản theo đúng quy định hiệnhành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh