VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 863/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin nêu trên báo Kinh tế nông thôn

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Báo Kinh tế nông thôn các số 03 và 04 ra ngày 17 tháng 01 vàngày 24 tháng 01 năm 2009 đã đăng 2 kỳ phóng sự với tiêu đề: "Hà Nam, mộtthôn "cõng" 4 nhà máy", phản ánh thực trạng đầu tư xây dựng cácnhà máy xi măng tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh HàNam, gây bức xúc và khiếu kiện trong nhiều hộ dân tại thôn này. Về việc này,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam kiểm tra, xử lý thôngtin nêu trên báo Kinh tế nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh HàNam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, QP, TN&MT;
- Báo Kinh tế nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, ĐP, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản