BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8633/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của Tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏvà Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành ph Hà Nội.

Trả lời công văn số 2418/HQHN-TXNK ngày 17/8/2015 củaCục Hải quan TP Hà Nội về việc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Hiệp hội Chữ thậpđỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 10/9/2015 Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã có công vănsố 241/CNV-PCPNN trả lời Tổng cục Hải quan (đính kèm), theo đó:

- Hiệp hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) không phải làtổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Hiện tại, Hiệp hộiChữ thập đỏ và trăng lưi liềm đỏ Quốc tế hoạt độngtại Việt Nam với tư cách là một t chức phi chính phủ nước ngoài theo Giy đăng ký lập Văn phòng đại diện số 48/CNV-VPĐD do Cục Ngoạivụ - Bộ Ngoại giao cấp.

- Thỏa thuận khung giữa Hiệp hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tếvới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là văn bản quy định quyền và nghĩavụ trong hợp tác giữa hai bên. Liên hiệp ký kết văn bản với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội củaViệt Nam. Vì vậy, Thỏa thuận khung giữa Hiệp hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềmđỏ Quốc tế với Liên hiệp các t chức hữunghị Việt Nam không được coi là một Điều ước quốc tế.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫnnêu trên, đối chiếu quy định để áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhậpkhu của Hiệp hội Chữ thập đỏvà trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phốHà Nội được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyn Dương Thái