BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 863TCT/DNK
V/v: trích khấu hao tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Phú Bảo
(32 Trần Phú, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 012/CV ngày 29/11/2004 của DNTN Phú Bảo về việc trích khấu haotài sản cố định là xe ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căncứ quy định tại điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp; Khoản 2 Điều 22 Chương II, Điều 99 và Điều 100 Chương VI Luật Doanhnghiệp; Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèmtheo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trườnghợp Doanh nghiệp tư nhân do người vợ đứng tên làm chủ (hoặc người chồng làmchủ) có sử dụng tài sản là xe ô tô do người chồng (hoặc người vợ) đứng tên đăngký sở hữu vào hoạt động kinh doanh thì để được trích khấu hao tài sản vào chiphí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải làmđủ thủ tục để chuyển quyền sở hữu xe ô tô sang tên người chủ doanh nghiệp,ngoài ra phải đảm bảo các điều kiện sau:

-Doanh nghiệp tư nhân phải khai báo rõ giá trị (giá trị còn lại) của tài sản vớicơ quan cấp đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

-Tài sản được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

-Tài sản phải được quản lý, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp tưnhân như mọi tài sản cố định khác;

Saukhi tài sản được chuyển quyền sở hữu như đã nêu trên và được theo dõi, quản lýnhư mọi tài sản cố định khác thì các chi phí có liên quan đến việc sử dụng tàisản như chi phí xăng xe, sửa chữa, bảo dưỡng … có đủ hóa đơn, chứng từ đứng têndoanh nghiệp thì doanh nghiệp được tính các chi phí này vào chi phí hợp lệ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trườnghợp tài sản không được chuyển quyền sở hữu sang tên người chủ doanh nghiệp thìmặc dù đảm bảo các điều kiện khác doanh nghiệp cũng không được trích khấu haoxe tính vào chi phí kinh doanh.

Tổngcục Thuế trả lời để DNTN Phú bảo được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến