CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 864/CP-QHQT
V/v Phê duyệt và ký Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình VN-TĐ và giảm nghèo mang tên “Chia sẻ”

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3653/BKH /KTĐN, ngày 18 tháng 6 năm 2003) về việc trình duyệt Hiệp định khung hỗ trợ cho chương trình hợp tác Việt Nam- Thuỵ Điển về giảm nghèo giai đoạn 2003-2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt và uỷ quyền một đồng chí Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta ký với đại diện được uỷ quyền của Chính phủ Thuỵ Điển Hiệp định khung giữa Chính phủ Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thuỵ Điển về việc hỗ trợ cho chương trình Việt Nam-Thuỵ Điển về giảm nghèo mang tên “Chia sẻ” giai đoạn từ 2003 đến 2008.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung dự án Hỗ trợ cấp quốc gia và hướng dẫn các tỉnh (Hà Giang, Yên Bái, Quảng Trị) hoàn chỉnh các dự án thành phần để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan