TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 864/TCT-DNK
V/v: Nộp thuế đối với chuyển nhượng mặt bằng kinh doanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 15580/CT-TTHT ngày 26/12/2005 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; trường hợp hộ tiểu thương ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh (sạp) với chủ đầu tư xây dựng chợ, nhưng do không có nhu cầu kinh doanh, hộ tiểu thương không thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư xây dựng chợ mà chuyển nhượng lại quyền thuê mặt bằng kinh doanh cho tiểu thương khác thì đây là hoạt động kinh doanh cho thuê lại mặt bằng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, hộ có mặt bằng cho thuê lại phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN tính trên doanh thu phát sinh từ việc cho thuê lại mặt bằng kinh doanh, doanh thu phát sinh từ việc cho thuê lại được xác định bằng số tiền hộ tiểu thương thu được từ việc cho thuê lại trừ đi (-) số tiền mà hộ tiểu thương phải trả cho chủ đầu tư xây dựng chợ tính phân bổ tương ứng với thời gian mà hộ tiểu thương cho thuê lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến