VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 864/VPCP-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 1139/BTC-QLN ngày 25 tháng 01 năm 2010) về việc tiếp nhận lô hàng trangthiết bị y tế đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Y tế tiếp nhận lô hàngtrang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức VinaCapital Foundation thông quatổ chức MedShare – Hoa Kỳ viện trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm phục vụcông tác chuyên môn.

2. Bộ Y tế chỉ đạo đơn vị tiếp nhậnviện trợ kiểm tra, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc