BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8640/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ ChíMinh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/15/Log-CJcủa Công tyTNHH CJ Vina Agri về vướng mắcvề việc xin nộp bổ sung một số C/O mẫu D,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010, đượcsửa đổi bổ sung tại Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương; Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BộTài chính; Đối vi các tờ khai đăng ký từngày hiệu lực của Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: cơ quan hải quanthực hiện việc kiểm tra, xác định xuấtxứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theoĐiều 26 của Thông tư. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhậnxuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơquan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hảiquan hoặc trong thời hạn theo quy địnhtại các Điều ước quốc tế mà Việt Namlàthành viên.

- Đối với các tờ khai đăng kýtrước ngày hiệu lực của Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanh nghiệpkhông xuất trình C/O vì theo mã HS do doanh nghiệp khai báo, hàng hóa đượcáp thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt.Sau khi hànghóa được thông quan, do có sựthay đổi mã HS (do thanh tra, kiểm tra sau thôngquan, có văn bản điều chỉnh, thay đổimã HS theo quyết định của cơ quan hảiquan) dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt và côngtycó đề nghị được nộp bổ sung C/O. Trong trường hp này, căn cứ chỉ đạo củaLãnh đạo Bộ v việc nộp bổ sung C/O, cơ quan hải quan chp nhậnđ nghịđược nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp.

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O và các thủ tục khác thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo chuyển công văn và hồ sơliên quan để đơnvị kiểm tra, xửlý theo nội dunghướng dẫn trên và trả lời doanh nghiệp cụ th./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Công ty TNHH CJ Vina Agri (Quốc lộ 1A,xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An)
-
Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh