BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8644/BYT-BM-TE
V/v Tăng cường các giải pháp giảm tử vong bà mẹ và sơ sinh nhằm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) được ghi trong bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc đã được 189 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, cam kết phấn đấu đạt được vào năm 2015, có các mục tiêu giảm tử vong trẻ em (MDG4) và giảm tử vong bà mẹ (MDG5).

Với quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành Y tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn một số trường hợp tử vong bà mẹ, sơ sinh do những nguyên nhân có thể phòng, tránh được.

Ngày 13/01/2014, Chính phủ đã có Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế, trong đó có các mục tiêu giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em. Nhằm thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tại địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền vận động nhằm tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về thực hiện các mục tiêu giảm tử vong bà mẹ và sơ sinh.

- Lồng ghép các chỉ tiêu về giảm tử vong bà mẹ, sơ sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tăng cường đầu tư từ ngân sách địa phương thông qua nguồn vốn chi thường xuyên, vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung thực hiện các mục tiêu giảm tử vong bà mẹ và sơ sinh.

- Ban hành các chính sách thu hút cán bộ y tế, đặc biệt là bác sỹ các chuyên ngành sản, nhi về công tác tại các vùng khó khăn.

Đối với ngành y tế, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp chuyên môn kỹ thuật của Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ, cụ thể:

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, bao gồm cả y tế ngành, y tế tư nhân trên địa bàn, về dự phòng, phát hiện và xử trí cấp cứu sản khoa và sơ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các vùng miền núi khó khăn, cần tiếp tục áp dụng các giải pháp đặc thù như đào tạo cô đỡ thôn, bản người dân tộc thiểu số, thành lập nhóm chuyển tuyến dựa vào cộng đồng, triển khai phẫu thuật cấp cứu sản khoa và truyền máu, triển khai đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện huyện...

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ cho việc dự phòng, phát hiện và xử trí cấp cứu sản khoa và sơ sinh;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyển tuyến cấp cứu sản khoa và sơ sinh, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy trình dự phòng, phát hiện, và xử trí cấp cứu sản khoa và sơ sinh ở tất cả các cơ sở y tế, đặc biệt quy chế phối hợp giữa các chuyên ngành sản, nhi và hồi sức cấp cứu ở từng bệnh viện;

- Khi xảy ra tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh cần chỉ đạo các cơ sở y tế kịp thời chia sẻ, thăm hỏi động viên gia đình theo đúng quy chế. Thành lập Hội đồng khoa học, nghiêm túc xem xét, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân. Nếu có sai sót chuyên môn, cần chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật tùy mức độ sai phạm theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là một số nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục giảm tử vong bà mẹ, trẻ em theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan ở địa phương khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh/tp trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh/tp (để t/h);
- Lưu VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến