VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8645/VPCP-KGVX
V/v Dự án đầu tư xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ với chủ đề hậu phương hướng về tiền tuyến tại tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An (công văn số 5163/UBND-CNXD ngày 20 tháng 8 năm 2010), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 6487/BKH-LĐVX ngày 14 tháng 9 năm 2010), Bộ Tàichính (công văn số 12163/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010) và Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 3070/BVHTTDL-MTNATL ngày 6 tháng 9 năm 2010) về Dựán Đầu tư xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ với chủ đề hậuphương hướng về tiền tuyến tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cóý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xétthêm tính cấp bách và hiệu quả của việc xây dựng khuôn viên tượng đài, các côngtrình phụ trợ nêu trên, bảo đảm đúng với tinh thần chỉ đạo nêu tại Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTTDL, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTDT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ