BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 864TCHQ/KTTT
V/v: không thu thuế GTGT lô hàng máy ảnh và phụ kiện xuất trả

Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Hồng Kông
(99 Cầu Đông, Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1023 ngày 19/10/2004 của Công ty TNHH HồngKông về việc xin không thu thuế đối với 02 tờ khai nhập khẩu số 32/NKD /NK ngày12/05/2003 và số 33/NKD /NK ngày 12/05/2003 nhưng vì lý do nào đó đã xuất trảchủ hàng nước ngoài theo tờ khai xuất khẩu số 01Tái/XK ngày 03/10/2003, số 02/Tái /XKngày 03/10/2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Lôhàng máy ảnh và phụ kiện máy ảnh do Công ty TNHH Hồng Kông nhập khẩu tại các tờkhai nhập khẩu số 32/NKD /EMS ngày 12/05/2003 và số 33/NKD/BĐĐTĐ ngày 12/05/2003đã xuất trả chủ hàng nước ngoài theo các tờ khai xuất khẩu số 01Tái/XK ngày03/10/2003, số 02/Tái/XK ngày 03/10/2003 không phải nộp thuế GTGT quy định tạiđiểm 21, mục II, phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH HồngKông biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VP, Vụ KTTT(5b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An