BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 864TCT/PCCS
V/v: miễn giảm thuế TNDN đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La
(Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Phú Yên, Sơn La)

Trảlời công văn số 38/CV-SĐT ngày 28/01/2005 của Công ty cổ phần thương mại SôngĐà Sơn La về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhànước chuyển thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Căn cứ vào mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn thì doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần cóđủ điều kiện ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất ưu đãi; miễn, giảm thuế TNDNtheo mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

2.Về mức thuế suất ưu đãi được hướng dẫn tại điểm 1, mục II, phần E Thông tư số128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và mức thời gian miễn giảm thuế TNDN được hướngdẫn tại điểm 2, mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 phùhợp với mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi.

Côngty căn cứ vào các điểm hướng dẫn nêu trên tự xác định mức thuế suất được hưởng,mức thời gian miễn, giảm thuế và thông báo cho cơ quan thuế biết mà không cầnphải làm thủ tục gì để được hưởng ưu đãi thuế.

3.Thời gian giảm 50% thuế TNDN được tính theo mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi màcơ sở kinh doanh được hưởng. Nếu hết thời gian được hưởng mức thuế suất ưu đãithì việc áp dụng giảm 50% thuế TNDN theo mức thuế suất 28%.

Tổngcục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại Sông Đà Sơn La được biết vàthực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương